หน้าแรก ติดต่อสอบถาม แผนที่วิทยาลัยฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ปวส.ปกติ) และ ปวส. เทียบโอนประสบการณ์

      หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ภาค / กลุ่ม
จำนวนที่รับ
1
เครื่องกล
สาขางานยานยนต์ (ช่างยนต์)
ปกติ
80
2
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ปกติ
40
3
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ปกติ
40
4
พณิชยการ
สาขางานการบัญชี
ปกติ
40
5
พณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปกติ
40

หมายเหตุ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือกำลังศึกษาจะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2554
  ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 2,000 บาท (แรกเข้า) สามารถผ่อนผันได้
  • ประเภทวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนฟรี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น        หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้

ลำดับ
ชื่อสาขาวิชา
ชื่อสาขาวิชา
ภาค / กลุ่ม
จำนวนที่รับ
1
เครื่องกล
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ช่างยนต์)
ปกติ
40
2
เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
ปกติ
40
3
บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
(สาขางาน การจัดการคลังสินค้า)
ปกติ
40
4
อิเล็กทรอนิกส์
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
ปกติ
40

หมายเหตุ รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  เฉพาะสาขางานการจัดการคลังสินค้า นักศึกษาจะฝึกงาน ณ คลังสินค้า บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และระหว่างการฝึกงานจะได้รับทุนการศึกษาวันละประมาณ 180 - 220 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่่กับโครงสร้างและฐานเงินเดือนของบริษัท)
   
  ประมาณค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 3,000 บาท (แรกเข้า) สามารถผ่อนผันได้
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสารภี139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975